Zoznámenie sa s autorkou
Autorkin stručný životopis
Mária o svojej tvorbe,
portrétoch a obrazoch

Čo napísali iní o Márii

Portréty a obrazy na zákazku
Galéria portrétov

Hotové obrazy na predaj
Grafika voľná
Kytice
Maľba voľná
Štylizované reprodukcie

Zhudobnené obrazy

Kontakt

Mária o svojej tvorbe - stručne


Moja súčasná tvorba sa vyznačuje realisticko-fantazijným obsahom, ktorý stvárňujem
sviežim farebným rukopisom. Dôraz kladiem na ľudskú postavu, ktorú štylizujem
podľa potrieb myšlienkovej gradácie obsahu obrazu. Dôležité je priesvitné svetlo,
ktoré je v každej kompozícii a dodáva jej charakter optimizmu a hravosti.

Obľubujem témy z bežného života, ktoré pretransformovávam a aplikujem
prostredníctvom mojich pocitov aj na známe symboly, deje, alebo postavy z minulosti.
Týmto fiktívnym prepojením vytváram celok kompozície. Využívam hladkú splývavú
maľbu, ktorú miestami doplňujem expresívnejšími ťahmi štetca.

Dôležitým komponentom je aj náznak určitého priestoru, v ktorom sa myšlienka odohráva.


Mária o svojich portrétoch a obrazoch - obšírnejšie


Moje obrazy predstavujú v podstate príbehy zo života. Vznikajú postupne pomaly...
inšpirujú ma ľudia, ich život a individuálna krása. Charaktery ľudí bývajú viac menej spojené s ich predstavami a osudmi, ktoré sú jedinečné a preto stojí za to venovať im pozornosť.

Niektoré témy prichádzajú voľne, ako plynutie myšlienok a dostávajú sa do obrazových podôb v novej farebnej a fantazijnej koncepcii... Niektoré vystihujú pravdivý príbeh portrétovaných...záleží aj na tom, ako si objednávateľ obrazu predstavuje konečný výsledok obrazu, či uprednostní fantazijnú, alebo skôr reálnu podobu zobrazovaných postáv, alebo individuálnej postavy...

Výtvarné videnie posúva prežitú realitu do duchovnej až metafyzickej a fantazijnej roviny, pretože nie je iba fotografiou zachytávajúcou reálnu existenciu, ale je často tlmočníkom jej podstaty a zhmotnenou víziou, spomienkou, neviditeľným spojivom medzi vnútornou myšlienkou a objektívom oka. Oko zachytí tvar, farbu, hmotu ale až vnútorný vnem obohatený skúsenosťami pretransformuje všetky tieto prvky do kompaktného obsahu zobrazeného v hotovom obraze. Vzniká nová realita a kompozícia, ktorá v obrazovej skratke vyrozpráva príbeh a súčasne zväčší jeho výpovednú silu a hodnotu.

Portrétna tvorba je teda akousi komunikáciou medzi zobrazovaným človekom a umelcom, ktorý tlmočí cez obraz jeho podobu. Nejde iba o strohý prepis skutočnosti, ale zároveň o psychologický duchovný stav navodzujúci určitý charakteristický výraz čiže podobu.

Pri maľovaní obrazov mám aj ja svoje osobné myšlienky a pocity. Niektoré sa stotožňujú so zobrazovaným dejom intenzívnejšie, niektoré menej a niektoré si protirečia, alebo sa vzájomne vylučujú. Sú to momenty súzvuku, harmónie, disharmónie, súhlasu alebo rozporu, momenty kedy sa práca na obraze musí na určitý čas prerušiť, aby som získala nadhľad od zobrazovanej predlohy.

Aj každý motív navodzuje spôsob ako ho treba namaľovať. Niekedy sa stotožním s expresívnymi ťahmi, niekedy s hladkým splývavým maliarskym rukopisom, alebo
aj s kombináciou obidvoch štýlov súčasne.

Niektoré myšlienky potrebujú presné vyrozprávanie, niektorým stačí abstraktný náznak, dynamické gesto bez realistických detailov.

Pri určitých konkrétnych objednávkach sa však môžem a snažím čo najviac prispôsobiť objednávateľovi obrazu, v každom prípade je vhodná osobná diskusia, v ktorej sa viac dozviem o jeho predstave. Môžem konzultovať aj celý priebeh vzniku obrazu, ak si to situácia žiada a tieto diskusie bývajú zväčša aj veľmi inšpiratívnymi a nesmierne tvorivými prínosmi aj k iným dielam a pozitívne ovplyvňujú výsledný obraz.

Každý človek má určitý príbeh, každý človek je zaujímavý a inšpiratívny. A preto sa rada venujem portrétom, aj keď je to veľmi náročná umelecká disciplína. Každou vhodnou príležitosťou maľovať portréty túto formu umeleckej výpovede neustále rozvíjam a zdokonaľujem sa v nej.
© PP Graphic Image, Peter Pekár, Bratislava 2012